Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLW1200 Mediawijsheid13490/1386/1920/1/37
Studiegids

61LLW1200 Mediawijsheid

13490/1386/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Didden Jochen
Andere docenten: Timmers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via elektronische leeromgeving.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk21,00 uren
Begeleide kennisverwerving9,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

ICT/MEDIA

De student is vaardig in volgende ICT-eindtermen van het basis- en secundair onderwijs;
- heeft een positieve houding tegenover ict en is bereid ict te gebruiken om zich te ondersteunen bij het leren;
- gebruikt ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier;
- kan zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving;
- kan zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving;
- kan ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven;
- kan met behulp van ict digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren;
- kan ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen;
- kan ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren;
- kan afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ict-toepassingen;
- is bereid zijn handelen bij te sturen na reflectie over zijn eigen en elkaars ict-gebruik.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Onderzoeker: Kan een praktijkprobleem op systematische wijze onderzoeken en kritisch reflecteren over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek met het oog op het verbeteren van het leerproces van zijn leerlingen. ALG,BG,BS
Mediawijze leerkracht ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
MEDIAWIJZE LEERKRACHT: Is vertrouwd met de meest gangbare ICT-tools en technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Hij zet ze in om zijn leeromgeving te versterken en beschikt over strategieën om zich vertrouwd te kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen en om kritisch en realistisch tewerk te gaan bij het selecteren en het ontwerpen van tools en materiaal. ALG,BG,BS

Doelstellingen

COACH

De student:
- Toont aan dat hij een lerende professional is die zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maakt van de (nieuwe) mogelijkheden van ICT bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.

INHOUDELIJK EXPERT

de student
- kan technisch vaardig zijn op sociale media.
- Toont aan dat hij kan werken met digitale toetssystemen en MOOC's.
- Is in staat om kleine storingen zelf te benoemen en/of te verhelpen.
- Toont aan dat hij adequaat gebruik kan maken van zoekmachines en databases om zo digitaal (leer)materiaal te ontsluiten.
- de relaties tussen de elementen van het didactisch kader ICT in het onderwijs toelichten.
- toelichten wat mediawijsheid in een krachtige leeromgeving betekent.
- toelichten hoe hij, gebaseerd op het didactisch kader ICT in het onderwijs, op een gerichte wijze ICT in een krachtige leeromgeving kan inzetten.


ONDERZOEKER

- De student kan zich in het actuele onderwijskundige veld oriënteren door het aanboren van diverse infobronnen en door het lezen van recente artikels in digitale portaalsites.
- De student kan mogelijke bronnen vinden, begrijpen en kritisch selecteren in portaalsites.
- De student kan de aangeleerde vaardigheden m.b.t. ICT correct uitvoeren en is zelfredzaam.
- De student kan via een eenvoudige bevraging in kaart brengen met welke media lagere schoolkinderen momenteel vertrouwd zijn en kan deze gegevens vergelijken met gegevens uit breder onderzoek.
- De student kan reflecteren op de eigen didactische en pedagogische competenties op vlak van mediawijsheid.

MEDIAWIJZE LEERKRACHT: de student

- Toont aan dat hij creatief, kritisch en bewust kan omgaan met actuele (digitale) media.
- Toont aan dat hij zijn leerlingen bewust kan laten omgaan met de mogelijkheden van internet en sociale media ten behoeve van het eigen leren.
- Toont aan dat hij educatieve software, serious games en mobiele apps kan inzetten.
- Toont aan dat hij foto’s, video’s en audio digitaal kan maken, bewerken/converteren, publiceren en delen.
- kan uitleggen op welke manieren er aan de mediawijsheid van de leerlingen gewerkt kan worden. Hij kan concrete toepassingen en tips voor de klaspraktijk formuleren.
- kan aangeven hoe hij, gebaseerd op het didactisch kader ICT in het onderwijs, op een gerichte wijze ICT in een krachtige leeromgeving kan inzetten.
- toont aan op methodische wijze ICT-gebruik te analyseren om zo systematisch verbeterpunten in zijn lespraktijk toe te passen en te beoordelen op effectiviteit.
- kan educatieve nuttig inzetbare apps herkennen en de werking ervan toelichten en inzetten in de onderwijspraktijk: Bv. Evernote, symbaloo, cloudopslagapp, Adobe Reader, Padlet, Pinterest, Twitter, Facebook, beeldenbanken, QR, Kahoot, Blubbr, mindmap, storybird en didactisch relevante tools die op dat moment online voorhanden zijn.

LID VAN DE SAMENLEVING

- De student kan zijn onderbouwde mening geven over een onderwijsgerelateerd onderwerp na een lichte studie.
- De student kan reflecteren op de eigen didactische en pedagogische competenties op vlak van mediawijsheid.

Leerinhouden

ALGEMEEN - ICT/MEDIA:

Sociale media
Mediawijze leerkracht in het onderwijs
Portaalsites
Didactische tools
Mooc Mediawijsheid / gepersonaliseerd leren met tablets
LEGO Education tools en leermethode
Computationele vaardigheden mbt gaming

*COACH
De student:
- Toont aan dat hij een lerende professional is die zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maakt van de (nieuwe) mogelijkheden van ICT bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.

INHOUDELIJK EXPERT
* Sociale media: de student kan
- Een Facebookgroep aanmaken waarbij de instellingen aanpast zijn voor klasgebruik.
- Technisch vaardig zijn op Facebook, Twitter en Pinterest.

MEDIAWIJZE LEERKRACHT: de student
- Toont aan dat hij creatief, kritisch en bewust kan omgaan met actuele media.
- Toont aan dat hij zijn leerlingen bewust kan laten omgaan met de mogelijkheden van internet en sociale media ten behoeve van het eigen leren.
- Toont aan dat hij educatieve software, serious games en mobiele apps kan inzetten.
- Een concreet voorbeeld omschrijven waarbij je een Facebook-groep kan gebruiken in de les.
- Acties uitvoeren en omschrijven die je als leerkracht vooraf doet om Twitter te gebruiken in de les.
- Een concreet voorbeeld omschrijven waarbij je Twitter kan gebruiken in de les.
- Een concreet voorbeeld omschrijven met vermelding op welk niveau qua interactie waarbij je Pinterest kan gebruiken in de les.
- Toont aan diverse hardware te kunnen benoemen, aansluiten en bedienen.
- Toont aan over algemene kennis van ICT te beschikken en de vaardigheden ten aanzien van bestandsbeheer te beheersen.
- Toont aan dat hij de vaardigheden beheerst om met software effectieve samenwerking en communicatie tot stand te brengen
- Toont aan dat hij kan omgaan met standaard kantoortoepassingen: tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s.
- Toont aan dat hij een presentatie kan ondersteunen door gebruik te maken van software en hardware.
- Toont aan dat hij foto’s, video’s en audio digitaal kan maken, bewerken/converteren, publiceren en delen.
- Toont aan dat hij kan werken met digitale toetssystemen.
- Is in staat om kleine storingen zelf te benoemen en/of te verhelpen.
- Kan elementaire/essentiële mediavaardigheden (relevant voor de opleiding) onder de knie krijgen, inoefenen en toepassen.


* Portaalsites: de student

- Toont aan dat hij gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is daaruit ander leermateriaal te arrangeren.
- Toont aan dat hij adequaat gebruik kan maken van zoekmachines en databases om zo digitaal (leer)materiaal te ontsluiten.
- Toont aan dat hij op efficiënte wijze informatiebronnen kan organiseren en deze kan inzetten als productiefactor voor leren en lesgeven.
- Toont aan dat hij verantwoord kan omgaan met andermans (digitale) producten.


* Didactische tools: de student
- kan een overzicht weergeven van de verschillende soorten tablets (hard- en software).
- kan de eigenschappen van een tablet opsommen en toelichten.
- In verschillende kanalen educatieve apps zoeken en hun technische en didactische mogelijkheden vinden.
- Digitale content delen tussen leerling - leerling - leerkracht met een cloudopslagapp.

* MOOC mediawijsheid:
MOOC Online identiteit: de student kan
- a.d.h.v. voorbeelden over het minder goede gebruik van sociale media (o.v.v. online identiteit) toelichten wat er fout liep en uitleggen hoe het beter kan.
- a.d.h.v. voorbeelden over goed gebruik van sociale media (o.v.v. online identiteit) toelichten welke mogelijkheden ze bieden.
- het idee achter de courante sociale media (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en LinkedIn) om je online te profileren toelichten. in eigen woorden uitleggen wat 'online identiteit' is. raad geven over de actie die je moet nemen wanneer iemand jouw online identiteit overneemt en misbruikt. onjuiste of ongewenste persoonlijke zoekresultaten laten verwijderen uit zoekmachines. enkele voordelen van online solliciteren opsommen.
MOOC Online identiteit: de student kan
- statusupdates en andere info op zijn Facebookprofiel afschermen met de publiekselectie (alleen vrienden, vrienden van vrienden, iedereen, ... )
- al zijn gegevens van je Facebook-profiel downloaden in een rapport. zijn Facebookprofiel deactiveren en verwijderen.
- de werking van tracking cookies toelichten.
- zijn cookies beheren (verwijderen, blokkeren, toestaan, ... ). enkele tips en tricks opsommen om veilig om te gaan met een smartphone.
MOOC Online informatie opzoeken: de student kan
- gerichte zoekterm(en) gebruiken, afhankelijk van de vraag.
- veel gebruikte websites bewaren als favoriet in zijn browser.
- gebruik maken van zoekhulpmiddelen en geavanceerd zoeken om zijn resultaat te verfijnen.
- in Google zoeken met afbeeldingen (i.p.v. zoektermen).
MOOC Online informatie opzoeken: de student kan
- de versie van zijn internetbrowser controleren en updaten.
- het wachtwoord van zijn router veranderen (verschillend van je WiFi-netwerk).
- kenmerken van malware en tips om dit te voorkomen opsommen. uitleggen wat een firewall is.
- phishing herkennen en uitleggen wat het is.
- een veilig wachtwoord herkennen en kiezen.
- uitleggen wat twee-staps-verificatie inhoudt en instellen

ONDERZOEKER

- De student kan zich in het actuele onderwijskundige veld oriënteren door het aanboren van diverse infobronnen en door het lezen van recente artikels in digitale portaalsites.
- De student kan mogelijke bronnen vinden, begrijpen en kritisch selecteren in portaalsites.
- De student kan de aangeleerde vaardigheden m.b.t. ICT correct uitvoeren en is zelfredzaam.
- De student kan via een eenvoudige bevraging in kaart brengen met welke media lagere schoolkinderen momenteel vertrouwd zijn en kan deze gegevens vergelijken met gegevens uit breder onderzoek.
- De student kan reflecteren op de eigen didactische en pedagogische competenties op vlak van mediawijsheid.


LID VAN DE SAMENLEVING

- De student kan zijn onderbouwde mening geven over een onderwijsgerelateerd onderwerp na een lichte studie.
- De student kan reflecteren op de eigen didactische en pedagogische competenties op vlak van mediawijsheid.


ALGEMEEN - PEDAGOGISCH-DIDACTISCH KADER:

Didactische competenties: educatie door middel van media / ICT integreren in het didactische handelen
Pedagogische competenties: educatie over media / werken aan de mediawijsheid van leerlingen
Reflectievaardigheden: reflecteren op de eigen didactische en pedagogische competenties op vlak van mediawijsheid.

Begeleiding

- Studiewijzer op BlackBoard.
- Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.
- Online monitoraat, coaching via cloudsoftware (kaltura, skype).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk open boek laptop (met internettoegang)80,00media/ict
junigroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00didactisch kader
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)80,00media/ict
aug/septpresentatie20,00didactisch kader

Evaluatie: voorwaarden

Je moet aan alle examenonderdelen deelnemen.

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Indien je niet deelneemt aan een examenonderdeel, krijg je een 0 voor dat onderdeel.

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

  • O- Blended learning
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Leergesprek
  • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.