Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63LLW1160 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 313501/1386/1920/1/23
Studiegids

63LLW1160 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 3

13501/1386/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLW - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Desiron Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en leermaterialen worden ter beschikking gesteld via Blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk18,00 uren
Begeleide kennisverwerving12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Beginnende ervaring in het lager onderwijs is interessant voor het inschatten van de beginsituatie van de leerlingen en de algemene onderwijscontext. Dit is echter geen vereiste.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
OPVOEDER: Creëert een positief leer- en leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Coach
De student kan inspelen op de godsdienstige ontwikkeling van kinderen vanuit de SPIRIT theorie.
De student kan verschillende leerinhouden op een eigentijdse gedifferentieerde manier vertalen om de hedendaagse leerling aan te spreken.

Opvoeder
De student kan een levensbeschouwelijk project uitwerken zonder te vervallen in stereotypering, met voldoende aandacht de diversiteit tussen maar ook binnen een bepaalde traditie.
De student kan aantonen hoe hij - rekening houdend met de processen die meespelen bij interculturele ontmoetingen en botsingen - kan inzetten op een positieve klassfeer.

Communicator
De student kan communiceren volgens de BACA-normen.
De student kan levensbeschouwelijke en filosofische vragen stellen met als doel leerlingen stimuleren en begeleiden in een levensbeschouwelijke dialoog en denkproces.

Lid van de samenleving
De student kan aantonen hoe hij - rekening houdend met de processen die meespelen bij interculturele ontmoetingen en botsingen - kan inzetten op een open communicatie gericht op samenwerken met anderen zowel binnen als buiten het onderwijs.
De student kan meervoudig kijken en benadert een thema, gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende invalshoeken (multiperspectiviteit).


Leerinhouden

Deel I: Theoretisch inhoudelijk

Interlevensbeschouwelijke competenties

SPIRIT theorie

Rouwen bij kinderen

Deel II: Praktisch didactisch

Oefeningen in het uitwerken van godsdienstlessen, projecten, werkvormen.

Begeleiding

Feedback op leervorderingen via Blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen40,00
januariindividuele opdracht60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht60,00
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00

Evaluatie: voorwaarden

Studenten dienen de opdrachten tijdig en correct in, volgens de richtlijnen op Blackboard.

Studenten dienen deel te nemen aan alle individuele opdrachten.

De studenten hebben de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst correct en volledig verzameld op EPOS. Studenten vinden hierover richtlijnen in het document: Handleiding RZL traject: Stage, dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Studenten die één of meerdere individuele opdrachten niet tijdig of correct indienden, krijgen een 0 voor dit examenonderdeel.

Studenten die de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst niet correct en volledig verzamelden op EPOS kunnen niet slagen voor dit opleidingsonderdeel en krijgen een 0 voor het vak.

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- Begeleidingssessie
 • W- Demonstratie
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid