Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
62LLW1200 Wereldinzicht13519/1386/1920/1/53
Studiegids

62LLW1200 Wereldinzicht

13519/1386/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Roden Catherine
Andere docenten: La Monaca Rachele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via BlackBoard
- Historische atlas

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk32,00 uren
Begeleide kennisverwerving18,00 uren
Zelfstudie100,00 uren

Begincompetenties

• Vertrouwd zijn met probleemgericht werken
• Elementaire inzichten hebben in dagelijkse en historische tijdsstructuren
• Historische atlas en bronnen vlot kunnen hanteren
• Beschikken over elementaire inzichten en algemene vaardigheden voor wetenschappen
• Bekend zijn met het kader voor technische geletterdheid en elementaire inzichten in techniek hebben

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS

Doelstellingen

ROL: COACH
De student kan:
- het onderscheid tussen basisdoelstellingen en uitbreiding motiveren op basis van de beginsituatie van de leerling en het leerplan.
- een evaluatie (taak, opdracht, rubric en toets) opstellen om gericht lesdoelen te evalueren.
- in zijn aanpak waar mogelijk/waar nodig (vb. werk- en groeperingsvormen, leerinhouden, leeromgeving, leermiddelen, evaluatie, …) differentiëren.

ROL: INHOUDELIJK EXPERT
De student kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden voor de leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’.

ROL: COMMUNICATOR
De student kan zich uitdrukken conform de BACA-normen.

Leerinhouden

 • differentiatie en evaluatie in de leergebieden 'mens en maatschappij' en 'wetenschappen en techniek'
 • historische tijd: kennis en inzicht in de belangrijkste evoluties en gebeurtenissen tijdens de middeleeuwen, nieuwe tijden en onze tijd
 • (educatie voor) duurzame ontwikkeling en systeemdenken in bredere zin

Oefenkansen voor ROL: ROLMODEL
De student streeft naar het verbeteren van zijn vakspecifieke competenties door het integreren van feedback en reflectie op het eigen handelen.

Begeleiding

- Studiewijzer op BlackBoard
- Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00Mens & maatschappij
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht50,00Wetenschappen & techniek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Mens & maatschappij
aug/septindividuele opdracht50,00Wetenschappen & techniek

Evaluatie: voorwaarden

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • W- Demonstratie
 • W- Onderwijsleergesprek
 • O- Blended learning
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.