Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EKL3020 Energie en nutsvoorzieningen14008/1380/1920/1/37
Studiegids

12EKL3020 Energie en nutsvoorzieningen

14008/1380/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • HVAC-technieker/Werkvoorbereider en planner
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hendrickx Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra informatie en studiematerialen worden beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Energie en nutsvoorzieningenVerplicht
 • Auteur: C. Hendrickx
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Handboek
Technisch dossier NBN B61-002Verplicht€ 50,00
 • Uitgever: Cerga
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Technisch dossier NBN D51-003Verplicht€ 50,00
 • Uitgever: Cerga
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving7,00 uren
Kennisoverdracht35,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS
Coördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de wetgeving op gasinstallaties toepassen.
De student kan uitleg verschaffen over de distributie van aardgas in en buiten het gebouw.
De student kan de binneninstallatie uittekenen, dimensioneren en uitvoeren en weet een beproeving te doen van gasdichtheid.
De student kan onderscheid maken tussen de diverse gastechnieken (indeling van de toestellen).
De student kan de veiligheid op een gastechnisch systeem analyseren
De student kan de werking en het gebruik van gascomponenten zoals filters, kleppen, kranen, drukregelaars en meters uitleggen.
De student kan een installatie opbouwen volgens de CERGA handleidingen en -aanbevelingen.

Leerinhouden

Het vak 'Energie en nutsvoorzieningen' behandelt het gebruik van aardgas. Er wordt gestart met het ontstaan, de opsporing en de extractie, de reserves en de distributie van aardgas. De berekening en uitvoering van leidingen vormen een belangrijk stuk van de oefeningen. Daarnaast worden de aspecten van verbranding bekeken: verbrandingsreactie, rendement en vlamtypes. Hierbij worden de techniek, regelingen en veiligheid, maar ook verluchting en schoorstenen behandeld, in theorie en praktijk. Tot slot vormen glijdende watertemperaturen met hoogrendementketels en condenserende aardgasketels een aansluiting op de gangbare technieken voor verwarming van gebouwen.
Dit opleidingsonderdeel geeft de mogelijkheid tot deelname aan het examen basisopleiding CERGA-technieker (gecertificeerd gastechnieker).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Veiligheid:
Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit laboreglement en/of LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.