Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EKL3030 Koeltechnieken 114009/1380/1920/1/71
Studiegids

12EKL3030 Koeltechnieken 1

14009/1380/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • HVAC-technieker/Werkvoorbereider en planner
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Stevens Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Bedrijfsbezoek
Bezoek aan een installateur of producent die actief is in de wereld van de koeling. De nadruk wordt gelegd op de kleinere koelinstallaties.

Software
Coolpack: gratis software voor koeltechnische berekeningen

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Diversen
Technische documentatie producenten en leveranciers
Diverse stukken technische informatie van producenten en leveranciers van componenten van koelinstallaties of complete installaties.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Koeltechnieken 1Verplicht
 • Auteur: A. Camps
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel 'Thermodynamica' gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.
Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel 'Onderzoek en Communicatie' gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM werkt op een duurzame en kwaliteitsvolle manier in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS
Coördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan nauwkeurig werken en correct gebruik maken van termen, begrippen, getallen, en symbolen binnen de koeltechniek. De student kan een dimensioneringsberekening maken van diverse koelinstallaties.

De student past de veiligheidsvoorschriften en reglementeringen in labo’s en bedrijfsbezoeken toe.

De student kan nauwkeurig werken en correct gebruik maken van termen, begrippen, getallen, en symbolen binnen de koeltechniek. De student kan een dimensioneringsberekening maken van diverse koelinstallaties.

De PBA EM kan de relevante meetmethodes kiezen, metingen uitvoeren en de resultaten ervan correct interepreteren.

De student communiceert op een doeltreffende en correcte wijze over de geziene inhoud tijdens een bedrijfsbezoek. Hij kan hieruit relevante conclusies trekken.

Leerinhouden

Het vak Koeltechnieken 1 geeft een introductie tot koeling met behulp van compressiekoelmachines. De basis van de koeltechniek (de koelcyclus, de onderdelen en de werking aan de hand van het h/log p diagram) is door de studenten doorgrond. Daarnaast geeft het labo een kennismaking met een didactische warmtepomp die gebruikt wordt voor verwarming en koeling.

Begeleiding

Overlopen opgeloste oefeningen (door de student aangebracht) tijdens af te spreken begeleidingsmoment.
Feedback op leervorderingen bij de zelfstudie opdrachten en op het einde van elke labosessie/na elk laboverslag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen75,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie25,00

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en onderwijsactiviteiten met verplichte aanwezigheid.
De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit. Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met
het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk
weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
VEILIGHEID:

Tijdens de laboopdrachten is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit een LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag uitvoeren.

Evaluatie: gevolgen

AFWEZIGHEID BIJ VERPLICHTE LEERACTIVITEITEN:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
AFWEZIGHEID BIJ EXAMENS:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
VEILIGHEID:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.