Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EKL3040 Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 114010/1380/1920/1/08
Studiegids

12EKL3040 Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 1

14010/1380/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • HVAC-technieker/Werkvoorbereider en planner
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Camps Andy, Stevens Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Bedrijfsbezoek
Bezoek aan een ventilatietechnisch bedrijf.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Diversen
Normen Ventilatie
NBN D50-001 en de (voor deze opleiding) relevante normen waarnaar verwezen worden vanuit deze norm.

Diversen
Technische documentatie producenten en leveranciers
Diverse stukken technische informatie van producenten en leveranciers van componenten van ventilatie-installaties of complete installaties.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 1Verplicht
 • Auteur: A. Camps
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie80,00 uren

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
Coƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan controle- en meetapparatuur voor woningventilatiesystemen gebruiken en daarbij de juiste debiet-, druk-, vermogen- en temperatuurmeters aflezen en instellen.

De student kan de vereiste debieten uit de Belgische norm NBN D50-001 en de EPB-wetgeving toepassen in een woning. Hij kan op basis van de debieten de afmetingen van de kanalen selecteren en een ontwerp (zowel spiraalkokers als instortsystemen) voor een installatie maken. De student kan zowel een C-systeem als een D-systeem ontwerpen.

De student kan een woningventilatiesysteem met spiraalkokers en met een instortsysteem opbouwen.

De student kan vermogens voor koeling en verwarming berekenen aan de hand van het h/x-diagram. De student is daarbij in staat om met absolute en relatieve vochtigheid, bevochtiging en ontvochtiging te rekenen. De student kan berekenen en aflezen op de grafiek hoe lucht met verschillende eigenschappen (temperatuur en vochtniveau) gemengd wordt, kan berekenen en aflezen hoe lucht ontvochtigd wordt bij koeling en kan berekenen en aflezen hoe lucht bevochtigd kan worden. De student kan elk van deze toestandsveranderingen in het h/x-diagram tekenen in zowel de Europese als de Amerikaanse versie van deze grafiek.

De student kan de werking en het gebruik van ventilatiecomponenten zoals filters, kleppen, roosters, ventilatoren, luchtverhitters, luchtkoelers, luchtdrogers en luchtbevochtigers uitleggen.

Leerinhouden

In het vak Ventilatietechnieken en luchtbehandeling leert de student het belang van ventilatie in woningen, kantoren en de industrie. De student leert hiertoe de Belgische norm NBN D50-001 combineren met de EPB-wetgeving over ventilatie, de STS ventilatie en de Technische Voorlichtingen van het WTCB. Over debietberekeningen worden diverse oefeningen gemaakt.

Naast de bewuste ventilatieverliezen, de werking van verschillende soorten installaties, een overzicht van de verschillende soorten installaties in relatie het E-peil wordt ook het principe van warmtewisselaars en warmteterugwinsystemen overlopen. De soorten sturingen en de reductiefactoren van vraaggestuurde ventilatie komen aan bod in het labo bij de praktijkopstellingen. Meetopdrachten voor drukken, debieten, vermogen, relatieve vochtigheid en temperatuur behoren tot de standaard proeven die uitgevoerd worden.

Naast de woningventilatie wordt de student vertrouwd gemaakt met de problemen en rekenwijze bij en van vochtige lucht. Via verschillende uitgebreide oefeningen leert de student een ventilatie-installatie dimensioneren op zomer- en winterregime. Ten slotte maakt de student (deels in het labo) kennis met de voornaamste onderdelen van residentiële en niet-residentiële ventilatie-installaties (kleppen, roosters, filters, ventilatoren, luchtverhitters en luchtkoelers en luchtbevochtigingsapparatuur). Ook de regels van goede praktijk bij plaatsing van systemen worden aangeleerd.

Begeleiding

Overlopen opgeloste oefeningen (door de student aangebracht) tijdens af te spreken begeleidingsmoment.
Feedback op leervorderingen bij de zelfstudie opdrachten en op het einde van elke labosessie/na elk laboverslag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen65,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen65,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie35,00

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en onderwijsactiviteiten met verplichte aanwezigheid.
De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit. Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met
het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk
weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
VEILIGHEID:
Tijdens de laboopdrachten is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit een LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag uitvoeren.

Evaluatie: gevolgen

AFWEZIGHEID BIJ VERPLICHTE LEERACTIVITEITEN:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
AFWEZIGHEID BIJ EXAMENS:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
VEILIGHEID:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Atelier
  Extra informatie: Opbouwen ventilatiesystemen op oefenwanden en plafond in het labo

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.