Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EKL3030 Cleantech14014/1380/1920/1/47
Studiegids

13EKL3030 Cleantech

14014/1380/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Hendrickx Chris, Stevens Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra informatie en studiematerialen worden beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Cursus CleantechVerplicht
 • Auteur: C. Hendrickx
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht21,00 uren
Zelfstudie40,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologie├źn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan adviezen geven om een klassieke installatie geheel of gedeeltelijk op hernieuwbare energie over te schakelen.

De student is in staat om een nauwkeurige en volledige berekening op te maken van een photovoltaïsche installatie. Hij kan de nodige componenten selecteren om deze in een praktische omgeving te realiseren. Hij kan een as-buit dossier opmaken ter goedkeuring bij de DNB en keuringsorganisatie.

De student kan een ontwerp opmaken van een zonne-thermische installatie waarbij deze optimaal samenwerkt met een bestaand/nieuw verwarmingssysteem.

De student kan vanuit de warmte-/koelnoden van een gebouw de ideale warmtepomp selecteren en deze verwerken tot een diepgaand technisch dossier.

De student kan deze technieken in relatie brengen tot de EPB-berekening/software van het gebouw.

Leerinhouden

In het vak 'Cleantech' leert de student hoe hij de milieu-impact van zijn technische HVAC-installatie kan verkleinen door het inzetten op energievriendelijke/energie-efficiënte en duurzame technieken.

De 3 grote topics die aan bod komen zijn:

- Thermische zonne-systemen;

- Elektrische zonne-systemen;

- Warmtepompen.

De student zal de opgedane theoretische kennis verwerken in een project waar deze technieken in worden toegepast.

Deze items worden gelinkt met EPB en energieprestatie.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen45,00
januariindividuele opdracht45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen45,00
aug/septindividuele opdracht45,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten: 
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Veiligheid:
Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit laboreglement en/of LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
 
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Werkcollege
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.