Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EKL3060 Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 214017/1380/1920/1/52
Studiegids

13EKL3060 Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 2

14017/1380/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • Technicus
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Camps Andy, Stevens Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Bedrijfsbezoek
Bezoek aan een ventilatietechnisch bedrijf.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Diversen
Normen Ventilatie
NBN EN 13779 en de (voor deze opleiding) relevante normen waarnaar verwezen worden vanuit deze norm.

Diversen
Technische documentatie producenten en leveranciers
Diverse stukken technische informatie van producenten en leveranciers van componenten van ventilatie-installaties of complete installaties.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Ventilatietechnieken en luchtbehandeling 2Verplicht
 • Auteur: A. Camps
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving35,00 uren
Kennisoverdracht14,00 uren
Zelfstudie55,00 uren

Begincompetenties

De student kan een woningventilatie volledig volgens de norm uitvoeren. De student kan een dimensioneringsoefening voor ventilatie in het h/x-diagram maken.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS
Coƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een volledig (tekening)dossier van een ventilatie-installatie opstellen en evalueren. Hij kan hierbij afzonderlijke delen tot een geheel samenbouwen en uit een complete installatie de verschillende delen halen.

De student kan vereiste debieten berekenen volgens de EPB-regels/huidige wetgeving. Hij kan daardoor grotere HVAC-installaties dimensioneren. Hij kan luchtkanaalcircuits voor pulsie en extractie opstellen. Hij kan installatieschema's interpreteren en opstellen. De student kan de werking van verschillende delen van een luchtbehandelinginstallatie uitleggen. Hij is in staat de principes van verschillende industriële luchtbehandelinginstallaties te schetsen en de onderdelen van de voornaamste bouwvormen te benoemen.

De student kan geluid in een ventilatiesysteem berekenen. De student kan ook oplossingen geven voor geluidsproblemen in ventilatiesystemen.

De student kan in een ontwerp van een ventilatiesysteem de eisen voor onderhouds- en inspectieluiken toepassen en kan uitleggen op welke manieren verschillende delen van een ventilatiesysteem onderhouden moeten worden.

De student is op de hoogte van de basisprincipes van speciale systemen zoals ventilatiesystemen in ziekenhuizen en cleanrooms.

Leerinhouden

Geluid en geluidreductie in een ventilatiesysteem zijn een belangrijke aandachtspunten voor de ventilatietechnicus. Naast berekeningen op vlak van geluid worden ook praktische metingen gedaan en oplossingen voorgesteld.

Onderhoud van een ventilatiesysteem wordt aangeleerd aan de hand van de omschrijving van de noodzaak tot onderhoud, maar ook het praktisch uitvoeren van onderhoud va systemen en toestellen komt aan bod. Op basis van de opgedane kennis worden regels van goede praktijk toegepast in enkele voorbeelden waarbij ook de systemen binnen de hogeschool zelf horen.

Enkele speciale systemen zoals systemen voor ziekenhuizen en cleanrooms worden als complexere praktijkvoorbeelden bekeken.

Er wordt een ontwerp van een ventilatiesysteem gemaakt volgens de norm NBN EN 13779 (aangevuld met de EPB-wetgeving) voor niet-residentiële ventilatie. Deze oefening start eenvoudig bij de ventilatie van een ruimte en gaat tot een luchtbehandelingsysteem voor een volledig gebouw. Er wordt daarbij, voornamelijk in het labo, gebruik gemaakt van documentatie uit de industrie. Er wordt een compleet systeem uitgewerkt. Tijdens het ontwerp moet ook een complete drukverliesberekening uitgevoerd worden op de installatie om zo de correcte ventilator te kunnen selecteren.

In het labo worden proeven gedaan op geluid, onderhoud op systemen en kanalen uitgevoerd (incl. rapportering) en worden lekmetingen op geplaatste systemen gedaan.

Begeleiding

Overlopen opgeloste oefeningen (door de student aangebracht) tijdens af te spreken begeleidingsmoment.
Feedback op leervorderingen bij de zelfstudie opdrachten en op het einde van elke labosessie/na elk laboverslag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Veiligheid:
Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit laboreglement en/of LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Atelier
  Extra informatie: Uitvoeren van onderhoud van systemen met rapportering en instructies voor toekomstig onderhoud / controle van kwaliteit van systemen door middel van lekmetingen

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.