Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EKL3070 Energiemanagement14018/1380/1920/1/86
Studiegids

13EKL3070 Energiemanagement

14018/1380/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • HVAC-technieker/Werkvoorbereider en planner
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Camps Andy, Houben Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Contacturen

Begeleide kennisverwerving35,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

De student heeft een basiskennis verwarmingstechnieken.
De student heeft een basiskennis ventilatietechnieken.
De student heeft een basiskennis koeltechnieken.
De student heeft een basiskennis isolatietechnieken.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM werkt op een duurzame en kwaliteitsvolle manier in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS
Coƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM werkt constructief samen in een team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bepalen en bereiken van het groepsresultaat.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Deel HVAC:
De student kan het ontwerp van een HVAC-installatie of een deel van een HVAC-installatie realiseren.
De student kan de voornaamste parameters van een complexe HVAC-sturing beoordelen en hierop beslissingen nemen naar comfort.
De student kan de plannen voor een HVAC-project (verwarming, koeling, ventilatie en sturing) opstellen.

Deel Comfort:
De student kent de begrippen menselijke thermoregulatie, energiebalans, thermische energie-uitwisseling met de omgeving.
De student kan de impact van comfort op de taakprestaties omschrijven.
De student kan de impact van kleding en activiteitsgraad berekenen.
De student kan de cijfers voor PMV en PPD interpreteren om zo een voorspelling van het comfort te doen.

Deel EPB - Duurzaam bouwen/EPB:
De student kent de EPB-eisen en regelgeving, toepassingsgebeid, procedures en taken.
De student kent de definitie van BEN-gebouwen en kan het verschil tussen EPB en EPC uitleggen.
De student kent de EPB berekeningsmethodiek en kan deze toepassen.
De student kan de geometrische kenmerken van gebouwen in functie van EPB-eisen, bouwtechnieken en bouwfasering toepassen in een EPB-berekening
De student kan EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches, certificaten toepassen in een EPB-berekening
De student kan een interpretatie van de EPB resultaten opmaken en argumenteren. Hij/zij kan (BEN)-adviezen formuleren.
De student werkt een praktische oefening van een EPB-berekening uit en stelt deze voor.

Leerinhouden

EPB en Duurzaam bouwen:
EPB eisenpaketten en regelgeving, toepassingsgebied, procedures, taken, BEN-gebouwen.
EPC versus EPB.
De EPB berekeningsmethodiek.
Geometrische kenmerken van gebouwen in functie van EPB-eisen, bouwtechnieken, bouwfasering.
EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches, certificaten.
Interpretatie van de EPB resultaten en communicatie binnen bouwteam: formuleren van adviezen, BEN advies.
Praktische oefening / eindtaak: uitwerken van een EPB-berekening met voorstelling van de opdracht.
HVAC:
In dit vak komen alle specialisatievakken van de klimatisatie bij elkaar. In dit deel wordt door de studenten een compleet ontwerp HVAC-systeem of een andere relevant ontwerp uit de industrie uitgewerkt.
Comfort:
Comfort wordt vaak gezien als moeilijk te omschrijven. Door jarenlang onderzoek in de sector, kunnen veel aspecten van het menselijk comfort aan de beginnende klimatisatiespecialist duidelijk gemaakt worden. De begrippen menselijke thermoregulatie, energiebalans, thermische energie-uitwisseling met de omgeving, taakprestaties en comfort, kleding, activiteitsgraad, maar ook de iets complexere begrippen zoals PMV en PPD voor de voorspelling van het comfort, zullen door de beginnende comfortspecialist geleerd worden. Het aspect comfort wordt toegepast in de ontwerpopdracht.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de labo's en bij individuele opvolging van de zelfstudie-opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen28,00Deel Bouwisolatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen28,00Deel Bouwisolatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie55,00Deel HVAC
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie17,00Deel EPB en duurzaam bouwen EPB

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Veiligheid:
Tijdens de laboratoriumoefeningen is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit laboreglement en/of LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.
Deelcesuren:
Om te kunnen slagen voor dit opleidingsdeel, dient de student:
- minimum 10/20 te behalen voor de som van alle evaluatieonderdelen,
- EN minimum 8/20 te behalen voor het schriftelijke examen,
- EN minimum 8/20 te behalen voor de PE van HVAC,
- EN minimum 8/20 te behalen voor de PE van EPB en duurzaam bouwen.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.
Deelcesuren:
Een student die niet voldoet aan de deelcesuren kan niet slagen voor dit OLOD.
Een student die minder dan 8/20 scoort voor schriftelijk examen en/of minder dan 8/20 scoort op praktisch test, kan maximaal 7/20 als eindcijfer behalen, ongeacht de score van de andere evaluatieonderdelen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Werkcollege
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.