Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1025 Redactie audio 114846/1383/1920/1/87
Studiegids

81JOU1025 Redactie audio 1

14846/1383/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Droogmans Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Contacturen

Kennisoverdracht42,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Heb je een ASO-opleiding achter de rug, of een TSO-opleiding met een sterke vertegenwoordiging van talen, dan ben je voldoende voorbereid. Kom je uit een meer technisch gerichte opleiding of het BSO dan zal je je extra moeten inspannen.

Je bent nieuwsgierig. Je hebt een brede interesse voor de (wereld)actualiteit. Je kan niet zonder een dagelijkse nieuwsportie. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
in functie van een correcte researchmethodiek onbetrouwbare van betrouwbare bronnen onderscheidenALG
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
bronnen/materiaal in functie van een journalistiek product synthetiserenBS
verschillende soorten interviews en interviewvragen onderscheidenBS
een bij een thema aansluitend contactpersoon voor een interview selecterenBS
interviewvragen, aangepast aan contactpersonen uit verschillende geledingen van de maatschappij, voorbereidenBS
interviews met het oog op een journalistiek eindproduct afnemenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
geschreven en/of audio(visuele) bronnen herwerken in functie van journalistiek medium, tijd, volume, doel, journalistiek genre, format en/of doelgroepBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
gepast communiceren voor verschillende journalistieke doeleinden en in verschillende journalistieke situatiesBS
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
een correcte uitspraak nastrevenALG
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
parafrase en citaat herkennen en correct toepassenBS
de basisbeginselen van het recht en mediarecht beschrijven en nalevenBS
Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen ALG,BS
OmschrijvingCategorie
kritisch nadenken over eigen en andere journalistieke productenBS
voor voortdurende bijsturing in verband met eigen producten en functioneren openstaanALG
Integreren van vertrouwdheid met diverse journalistieke werkomgevingen, mediabedrijf, mediamarkt, mediarecht en medialandschap in de journalistieke activiteiten en loopbaan BS
OmschrijvingCategorie
blijk geven van inzicht in het nationale medialandschap en zijn geschiedenisBS
verschillende journalistieke doelgroepen in functie van een (aan)gepast journalistiek eindproduct onderscheidenBS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
Journalistieke taken en opdrachten op effectieve wijze plannen en organiseren in het zicht van deadlinesBS
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwsfeiten in hun historische context plaatsenBG
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.
- de journalistieke schrijfstijl herkennen en hanteren.
- de verschillende journalistieke genres doelgroepgericht toepassen.
- doelgroepgericht en in een aangepaste stijl communiceren.
- dragergericht en in een aangepaste stijl communiceren.
- dagelijks het nieuws volgen en in zijn context plaatsen.
- een kort journalistiek product uitwerken.
- interviews voorbereiden, afnemen en verwerken in de context van een journalistiek project.
- audio verwerken en structureren in functie van een journalistiek project.
- de belangrijkste nieuwsitems selecteren en dagelijks/wekelijks een nieuwsoverzicht samenstellen.

Bijkomend:

-heldere radionieuwsberichten schrijven (in een duidelijke radiotaal)

-radio-interviews kritisch ontleden

-het Vlaamse radiolandschap in kaart brengen.

Leerinhouden

Je leert:
- de kracht van audio ontdekken door klassikaal te luisteren naar goede en minder goede voorbeelden en die samen te analyseren.
- de rol van de radiojournalist in een onstabiele wereld.
- de plaats van radio in een veranderend medialandschap
- het Vlaamse radiolandschap analyseren
- dat audio meer is dan radio. (cfr. podcast)
- radionieuwsberichten schrijven
- nieuws zoeken
- interviews en reportages kritisch ontleden
- de geschiedenis van de radio
- denken in geluid

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00De studenten maken individuele opdrachten, op basis waarvan een eindcijfer wordt toegepast.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio100,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline. Opdrachten die na de deadline worden ingeleverd, krijgen een 0.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- Begeleidingssessie
  • W- Discussie
  • W- Individuele opdracht
  • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.