Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
71MUM3070 Projectmanagement 19841/1587/2021/1/25
Studiegids

71MUM3070 Projectmanagement 1

9841/1587/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de pop- en rockmuziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • muziekmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Mestach Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Covid-19

De werk- en evaluatievormen beschreven in deze studiegids kunnen zowel online als on campus georganiseerd worden. De concrete richtlijnen hieromtrent worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld. Indien de overheid omwille van Covid-19 nieuwe beveiligingsmaatregelen oplegt en de bepalingen zoals in de originele ECTS-fiche beschreven niet kunnen worden gevolgd, kan de opleiding in samenspraak met de studentencommissie voor de oorspronkelijk voorziene werk- en evaluatievormen alternatieven uitwerken. Deze alternatieven worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Projectaanpak in zes stappen - Roel Grit

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Roel Grit, Projectmanagement

ISBN: 9789001850210

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk84,00 uren

Eindcompetenties

Visie en creativiteit: De student toont visie en creativiteit in de totstandkoming en realisatie van muzikale producten en processen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan creatief omgaan met diverse muzikale en organisatorische concepten binnen zijn vakgebied.ALG,BG,BS
De student kan creatief omgaan met eigen instrumentarium en bijhorende technologieën binnen zijn vakgebied.ALG,BG,BS
De student doet creatieve voorstellen rekening houdend met alle aspecten van een productie.ALG,BG,BS
Samenwerking en communicatie: de student kan samen met anderen een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk product of proces en efficiënt en respectvol communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft de sociale en communicatieve vaardigheden om in verschillende samenwerkingsvormen te participerenALG,BG,BS
De student kan in opdracht werken.ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie organisatorisch opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student ontwikkelt vaardigheden om zijn eigen beroepspraktijk te managen. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie financieel opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student bouwt een relevant netwerk op. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie inhoudelijk opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zich professioneel opstellen in zijn contacten. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft inzicht in de verschillende actoren binnen de internationale muziekindustrie.ALG,BS
Methodisch en reflectief handelen: de student werkt planmatig, zelfkritisch en kan op basis daarvan de eigen kwaliteit en die van anderen permanent evalueren en verder ontwikkelen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan overzicht behouden, prioriteiten stellen en zijn werk efficiënt plannen. ALG,BG,BS
De student kan zijn eigen prestaties en die van anderen kritisch evalueren en bijsturen in functie van een permanente groei. ALG,BG,BS

Doelstellingen

In projectmanagement 1 leer je samenwerken aan diverse projecten met een projectplanning. Je leert hierdoor de verschillende actoren van het werkveld binnen de muziekindustrie en het bredere culturele veld kennen en ermee samenwerken.
Samen met je collega studenten leer je skills te ontwikkelen die voor een professionele muziekmanager onontbeerlijk in het vak zijn. Het projectmatige verloop van de vier projecten is op zichzelf even essentieel als het te bekomen eindresultaat.

Op het einde van dit opleidingsonderdeel kan je:
- Zowel met andere collega-studenten als zelfstandig werken aan een project binnen de gestelde termijn.
- De verworven kennis uit andere opleidingsonderdelen toepassen binnen de opdrachten van het project.
- Initiatief nemen en projectmatig correcte beslissingen nemen.
- Delegeren van opdrachten binnen je projectteam.
- Een vergadering plannen met verschillende methodieken.
- Werken volgens een projectmatig plan, gebruik makend van alle nodige theoretische modellen voor projectmanagement.
- Contacten met de muziekindustrie leggen, afspraken maken en samen met je partners taken binnen de projecten met hem samen uitvoeren.
- Oplossingsgericht denken en handelen binnen je projecten.
- Een project tijdens tussenfases en na de uitvoering bijsturen en evalueren.
- Goed inschatten waar binnen je projectgroep gezamenlijk en individueel het voortgangsniveau ligt.

Een opsomming van de leerresultaten kan je vinden in de studiewijzer.

Leerinhouden

- Wat is een project?
- Voordelen projectmatig werken?
- PCDA
- Efficiënt vergaderen
- Risicomanagement
- Brainstormen
- Interviewen + veldanalyse
- Timemanagement
- SMART

SEMESTER 1:

Module 1.1:
Organisatie van een productie
Je kiest bij aanvang van semester 1 op basis van haalbaarheid, rendabiliteit en creativiteit een productie, waarvan de uitvoering van het concert of festival gepland is tijdens de laatste twee weken van Music For Life (midden december). Met de volledige groep maak je deel uit van deelteams of werkgroepen zoals productie, logistiek, marketing en communicatie, partners en financiën/vergunningen. Binnen deze werkgroepen werk je wekelijks, maar ook buiten de contacturen aan de realisatie van je productie. Je leert in deze eerste module samenwerken met je collega’s, maar ook met externe partners (artist-managers, platenmaatschappijen, mediaspelers, partners, stadsdiensten, Sabam, venues). Je leert onder meer werken aan een subsidiedossier, een plan van aanmaak, communicatieplan, vergunningen aanvragen, communicatie met alle externe partners en vooral met muzikanten en techniekers om een geslaagde productie te verwezenlijken.

Module 1.2:
Werkbezoeken aan de muziekindustrie
Je werkt binnen vijf afzonderlijke werkgroepen aan een onderzoek naar de huidige stand van zaken binnen minimum vier actoren van de muziekindustrie. Je maakt een selectie van te bezoeken werkplekken: een booker, een artist manager, een club, een platenmaatschappij en een (online) mediaspeler.
Nadat je vier werkplekken binnen de volledige groep zijn goedgekeurd ga je je vier geselecteerde actoren onderzoeken naar hun huidige relevantie in het Belgische werkveld.
Vervolgens contacteer je de juiste persoon binnen je geselecteerde werkplekken om een bezoek op de plek af te spreken. Na het interview werk je aan een dossier dat je tijdens de laatste week van het eerste semester aan je collega’s presenteert.
In deze module leer je de verschillende actoren binnen de Belgische muziekindustrie kennen, onderzoeken en een netwerk te ontwikkelen.
Je leert zelfstandig afspraken vast te leggen in functie van een werkbezoek.
Je leert de technieken van schriftelijke en mondelinge communicatie naar het werkveld.
Je leert interviewtechnieken alsook de verwerking van de resultaten in een dossier.
Je leert van een presentatie een interessante pitch te maken die je collega’s inspireert om de besproken actoren ook verder te onderzoeken.

SEMESTER 2:
Module 1:
Brand a band of de realisatie van een kleinere productie
- In deze module leer je alleen of met een kleinere werkgroep vooral projectmatig de technieken beheersen van de begeleiding van een artiest tijdens zijn of haar eerste stappen. Je bekijkt samen met de artiest de te bereiken targets in tien stappen. Je gaat vooral leren samenwerken met een artiest door te leren luisteren, evalueren en zakelijk bij te schaven waar dat al kan. Je leert een eerste businessplan voor een artiest op te stellen, je denkt na over een eerste (online) release en bijhorende concerten op basis van modellen binnen projectmanagement.
- Of je kiest voor je eerste module in semester 2 om met een kleinere werkgroep een muziekproductie te ontwikkelen en te organiseren. Daarvoor krijg je geen budget maar ga je op zoek naar sponsors en partners die je dossier mee helpen rendabel te houden. Voor deze productie denk je ruim: je werkt samen met een platenzaak in functie van een productie voor Record Store Day. Of je werkt aan een maandelijkse reeks van jam-sessies met studenten van PXL-Music en daarbuiten. Je zorgt bij elk concert of jam-sessie voor het projectmatige verloop van de productie, logistiek, partnerships, communicatie en financiële verwerking.

Module 2:
Vuurdoop
Je werkt samen met je collega-studenten van Mum2 mee aan de realisatie van het jaarlijks PXL-Music festival Vuurdoop. Na de paasvakantie ga je mee op pad om het festival te promoten. Twee weken voor het festival krijg je eveneens de eerste productionele taken. Daags voor het festival tot de dag na het festival draai je samen met je collega’s mee in verschillende teams om de professionele uitstraling van het festival te ondersteunen.
Je leert samenwerken met je collega studenten MUM2, docenten, muzikanten, techniekers en externe partners.

Begeleiding

Wekelijkse uitgebreide lesdocumenten op Blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariprojectevaluatie30,00
juniprojectevaluatie70,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid tijdens een les, praktijkopdracht,project, stage of andere activiteit die gekenmerkt wordt door het leren van
vaardigheden en/of permanente evaluatie, moet gewettigd zijn. Studenten verantwoorden deze afwezigheid bij de popcoach en bij de betreffende docent, en informeren naar de uit te voeren vervangactiviteit of opdracht.

De student(e) dient de opdrachten uit te voeren, de presentaties te geven en de taken tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, wordt met de docenten een alternatieve (deel)opdracht afgesproken.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, komt de student(e) niet in aanmerking voor een cijfer permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van opdrachten, werkstukken en taken, ontvangt de student 0 voor deze opdrachten, werkstukken en taken.

Onderwijsvormen

  • O-Projectonderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.