Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
72MUM3070 Projectmanagement 29844/1587/2021/1/30
Studiegids

72MUM3070 Projectmanagement 2

9844/1587/2021/1/30
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de pop- en rockmuziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • muziekmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Busscher Fréderic
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Covid-19

De werk- en evaluatievormen beschreven in deze studiegids kunnen zowel online als on campus georganiseerd worden. De concrete richtlijnen hieromtrent worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld. Indien de overheid omwille van Covid-19 nieuwe beveiligingsmaatregelen oplegt en de bepalingen zoals in de originele ECTS-fiche beschreven niet kunnen worden gevolgd, kan de opleiding in samenspraak met de studentencommissie voor de oorspronkelijk voorziene werk- en evaluatievormen alternatieven uitwerken. Deze alternatieven worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Projectaanpak in zes stappen - Roel Grit

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Roel Grit, Projectmanagement
ISBN: 9789001850210

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk84,00 uren

Eindcompetenties

Visie en creativiteit: De student toont visie en creativiteit in de totstandkoming en realisatie van muzikale producten en processen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan creatief omgaan met diverse muzikale en organisatorische concepten binnen zijn vakgebied.ALG,BG,BS
De student kan creatief omgaan met eigen instrumentarium en bijhorende technologieën binnen zijn vakgebied.ALG,BG,BS
De student doet creatieve voorstellen rekening houdend met alle aspecten van een productie.ALG,BG,BS
Samenwerking en communicatie: de student kan samen met anderen een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk product of proces en efficiënt en respectvol communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft de sociale en communicatieve vaardigheden om in verschillende samenwerkingsvormen te participerenALG,BG,BS
De student kan in opdracht werken.ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie organisatorisch opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student ontwikkelt vaardigheden om zijn eigen beroepspraktijk te managen. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie financieel opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student bouwt een relevant netwerk op. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig een muzikale productie inhoudelijk opzetten, organiseren en realiseren.ALG,BG,BS
Ondernemerschap: de student kan zelfstandig vorm geven aan een professioneel bestaan binnen de internationale muzieksector. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zich professioneel opstellen in zijn contacten. ALG,BG,BS
Vakexpert: De student bezit een breed scala aan internationaal gerichte vaktechnische kennis en vaardigheden die hij kan integreren en toepassen in een interculturele beroepspraktijk. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft inzicht in de verschillende actoren binnen de internationale muziekindustrie.ALG,BS
Methodisch en reflectief handelen: de student werkt planmatig, zelfkritisch en kan op basis daarvan de eigen kwaliteit en die van anderen permanent evalueren en verder ontwikkelen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan overzicht behouden, prioriteiten stellen en zijn werk efficiënt plannen. ALG,BG,BS
De student kan zijn eigen prestaties en die van anderen kritisch evalueren en bijsturen in functie van een permanente groei. ALG,BG,BS
Omgevingsgerichtheid: de student kan verbanden leggen tussen zijn eigen artistiek functioneren, de ontwikkelingen in pop- en rockmuziek en andere kunstdisciplines en de maatschappelijke context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student volgt actief de evoluties binnen de internationale muzieksector en speelt hierop in. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Binnen het opleidingsonderdeel Project Management 2 worden met de voltallige studentengroep live-producties opgezet waarbij elke student een deeltaak en -verantwoordelijkheid toegewezen krijgt.

De studenten zijn als groep verantwoordelijk voor alle aspecten van het concert/festival: programmering, communicatie, sponsorwerving, contractonderhandelingen, financiën, productie, beveiliging, etc... Deze projecten vereisen een interdisciplinaire samenwerking tussen muziektechnici en muzikanten binnen het departement. Via deze bestaande projecten en opdrachten ontwikkel je verder vaardigheden op vlak van projectmanagement.

Binnen zelfsturende teams leer je op deze manier samenwerken in team, delegeren, begeleiden en coachen, communicatielijnen opzetten en onderhouden. Groepsdynamica en planning vormen de hoeksteen van dit opleidingsonderdeel. Zo wordt er dus naast de productrealisatie ook intensief gewerkt op talentontwikkeling en het werken in team aan de hand DiSC, Belbin en MBTI.

Wekelijkse interne en externe rapportering en (peer- en self)evaluatie worden ondermeer aan de hand van de kwaliteitscirkel van Deming binnen dit opleidingsonderdeel continu opgevolgd door de begeleidende docent.

Een opsomming van de leerresultaten kan je vinden in de studiewijzer.

Leerinhouden

- Wat is projectmatig werken?
- Stakeholders: rollen en verantwoordelijkheden
- De projectlevenscyclus, overzichten van de projectfasen
- Kwaliteitscirkel van Deming
- Scrum vs Watervalmethode
- Valkuilen en best practices
- Stappenplan voor de uitvoering van een project
- Analyse van de kritische succesfactoren op het niveau van de projectvaardigheden
- De projectleider als people manager, de projectgroep als winning team
- Communicatie- en vergadertechnieken binnen de projectgroep
- Analyse van de eigen interactiestijl (oefening)
- Basis van talentontwikkeling via mytalentbuilder.com
- MBTI, Belbin en DiSC

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariprojectevaluatie30,00
juniprojectevaluatie70,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid tijdens een les, praktijkopdracht,project, stage of andere activiteit die gekenmerkt wordt door het leren van
vaardigheden en/of permanente evaluatie, moet gewettigd zijn. Studenten verantwoorden deze afwezigheid bij de popcoach en bij de betreffende docent, en informeren naar de uit te voeren vervangactiviteit of opdracht.

De student(e) dient de opdrachten uit te voeren, de presentaties te geven en de taken tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, wordt met de docenten een alternatieve (deel)opdracht afgesproken.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, komt de student(e) niet in aanmerking voor een cijfer permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van opdrachten, werkstukken en taken, ontvangt de student 0 voor deze opdrachten, werkstukken en taken..

Onderwijsvormen

  • O-Projectonderwijs

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 71MUM3070 Projectmanagement 1.