Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33HMA3030 Medische terminologie voor gevorderden13398/1931/2223/1/04
Studiegids

33HMA3030 Medische terminologie voor gevorderden

13398/1931/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in organisatie & management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 14.11.2022 (PXL S1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hubrechts Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Covid-19

De werk- en evaluatievormen beschreven in deze studiegids kunnen zowel online als on campus georganiseerd worden. De concrete richtlijnen hieromtrent worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld. Indien de overheid omwille van Covid-19 nieuwe beveiligingsmaatregelen oplegt en de bepalingen zoals in de originele ECTS-fiche beschreven niet kunnen worden gevolgd, kan de opleiding in samenspraak met de studentencommissie voor de oorspronkelijk voorziene werk- en evaluatievormen alternatieven uitwerken. Deze alternatieven worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.
Samen met het handboek is een kwalitatieve e-learningmodule met extra online-studiemateriaal beschikbaar voor de studenten.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht€ 94,95
 • Auteur: F. Martini - E. Bartholomew
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 8ste editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3693-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege42,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFE medisch-commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFE medische dictaten en notities correct verwerken.ALG,BG,BS
De student kan patiënten ontvangen en opvallende observaties rapporteren aan de behandelende zorgverlener.ALG,BG,BS
De student kan aan collega’s advies verlenen over correct (medisch) taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/Specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruiken.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan de anatomie en fysiologie van gespecialiseerde orgaanstelsels bespreken en met elkaar in verband brengen.
 • De student kan medische dictaten correct verwerken en verbeteren.
 • De student kan anatomische tekeningen benoemen.
 • De student kan medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen.
 • De student kan gespecialiseerde anatomische en fysiologische stellingen beoordelen.
 • De student kan symptomatologie en behandeling van psychiatrische ziektebeelden bespreken en vergelijken.
 • De student kan oorzakelijke verklaringsmodellen toepassen op psychiatrische stoornissen.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

De medische terminologie van volgende stelsels en processen wordt behandeld: spijsverteringsstelsel, voeding en stofwisseling, urinaire stelsel, voortplantingsstelsel, ontwikkeling en erfelijkheid. 

Het medisch secretariaatsgebeuren wordt als uitgangspunt genomen, vandaar de nadruk op de juiste schrijfwijze en de betekenis van de medische terminologie. Hierbij wordt steeds de officiële terminologie gevolgd, aangevuld met in het werkveld courant gebruikte 'niet-officiële' termen alsook Nederlandse benamingen.

Psychiatrische ziektebeelden en de daarbij horende psychiatrische terminologie worden in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld.

Practica met orale dicteervorm van medische brieven zijn voorzien.

Begeleiding

Klassikale begeleiding bij oefeningen op Blackboard.

Individuele feedback bij e-learningmodule.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeschriftelijk geslotenboekexamen20,00Schriftelijke test.
januarischriftelijk geslotenboekexamen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk geslotenboekexamen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Bij afwezigheid tijdens de permanente evaluatie is een wettig attest vereist.


Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid zal een inhaalmoment worden afgesproken.

Bij ongewettigde afwezigheid krijgt de student een 0-score op dit gemiste evaluatieonderdeel.

Afwezigheid tijdens het inhaalmoment (gewettigd of ongewettigd) betekent een 0-score op dit gemiste evaluatieonderdeel.


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 32HMA3020 Anatomie en fysiologische terminologie.